Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Poslouchejte zprávy nebo internetové vysílání v cílovém jazyce a snažte se porozumět tomu, o čem daná zpráva je, předtím než ji budete číst.
(s)
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Připojte se ke konverzační skupině.
(s)
Join a conversation group.
Udělejte si studijní plán a vytvořte si pravidelné návyky.
(s)
Make yourself a study plan and establish a routine.
Sledujte filmy v jazyce, který se učíte, a to zejména na zařízeních, která umožňují opakovaně sledovat vybrané scény.
(s)
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Když něco posloucháte, hledejte kmenová slovíčka.
(s)
Look for root words when listening to something.
Použijte techniku ​​stínování.
(s)
Use the shadowing technique.
Procvičujte poslech diktátů.
(s)
Practice listening to dictations.
Používejte internet. Je plný poslechových materiálů.
(s)
Use the Internet; it is full of listening resources.
Při poslechu sledujte gestikulaci mluvčího.
(s)
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Soustřeďte se na poslech a vyvarujte se jakéhokoliv vnitřního nebo vnějšího rozptylování.
(s)
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Pokuste se k poslechu najít téma, které vás opravdu zajímá.
(s)
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Poslouchejte rodilého mluvčího a snažte se napodobit jeho intonaci a výslovnost.
(s)
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Poslouchejte hudbu v cílovém jazyce a vyberte známá slovíčka a fráze.
(s)
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Poslouchejte audio rozhovor bez přečtení textu a zapište si to, co slyšíte.
(s)
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Poslechněte si rozhovor a pokuste se správně zapsat slovíčka, která nerozpoznáte, a potom porovnejte svůj zápis se správnýám pravopisem.
(s)
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
0 Comments
Top