Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Naučte se slovíčka pomocí frází.
(s)
Learn words through phrases.
Sledujte své oblíbené video s titulky.
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
Přemýšlejte v jazyce, který se chcete naučit.
(s)
Think in the language you want to learn.
Používejte dostupné učební aplikace.
(s)
Use available learning applications.
Rozšiřte si svou slovní zásobu čtením.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Mluvte sami se sebou.
(s)
Talk to yourself.
Poslouchejte nahrávky a opakujte.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Připravte se na každodenní rutinní situace.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Snažte se procvičit své mluvení rozhovorem s rodilým mluvčím.
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Poznejte své publikum.
(s)
Know your audience.
Požádejte o zpětnou vazbu a zamyslete se nad ní.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Vyhněte se přímému čtení, zkuste použít obrys.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
Poslouchejte jazyková CD a potom opakujte, co jste slyšeli.
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Učte se pravidelně, jinak vaše usilovná práce přijde vniveč.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Nevzdávejte to a zůstaňte pozitivní!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top