Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Word Image
Phrases for Doing Business Successfully
20 words
Můžeme se sejít příští týden?
(s)
Can we meet next week?
Jak nabitý je váš nynější rozvrh?
(s)
How busy is your current schedule?
Děkujeme, že jste si na nás udělal čas..
(s)
Thank you for making the time to meet us.
Můžeme si vyměnit vizitky?
(s)
Can we exchange business cards?
Věřím, že můžeme najít kompromis.
(s)
I believe we can find a compromise.
Děkuji vám za pozornost.
(s)
Thank you very much for listening.
Můžeme tuto záležitost projednat na následujícím jednání?
(s)
Can we discuss this matter during the following meeting?
Chtěla bych, abyste se seznámil s mými obchodními partnery.
(s)
I would like you to meet my business partners.
Jaká byla cesta?
(s)
How was your journey?
Můžeme začít?
(s)
Shall we get started?
Má někdo nějaké připomínky nebo nápady?
(s)
Does anyone have any comments or thoughts?
Naprosto souhlasím.
(s)
I totally agree.
Obávám se, že musím nesouhlasit.
(s)
I am afraid I have to disagree.
Myslím, že mohu navrhnout kompromis.
(s)
I think I can suggest a compromise.
Možná bychom se na to měli vyspat zkusit to zítra znovu.
(s)
Maybe we should sleep on this and try again tomorrow.
Myslím, že jsme to zvládli.
(s)
I think we have covered that.
Jsme všichni zajedno?
(s)
Are we all agreed?
Těším se, až vás znovu uvidím.
(s)
I look forward to seeing you again.
Bylo mi potěšením se s vami setkat.
(s)
It was nice to meet you.
Děkuji, bylo to velmi užitečné.
(s)
Thank you, this was very productive.
0 Comments
Top