Start Learning Czech in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.
(s)
A new language is a new life.
Hranice mého jazyka jsou hranimemi mého světa.
(s)
The limits of my language are the limits of my world.
Pokud s nějakým člověkem mluvíte jazykem, kterému rozumí, oslovíte jeho rozum. Pokud s ním mluvíte jeho mateřským jazykem, oslovíte jeho srdce.
(s)
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Mít druhý jazyk znamená mít druhou duši.
(s)
To have another language is to possess a second soul.
Nikdy se dokonale nenaučíte jeden jazyk, dokud neznáte alespoň dva.
(s)
You can never understand one language until you understand at least two.
Jiný jazyk znamená jiný pohled na život.
(s)
A different language is a different vision of life.
Muž, který zná dva jazyky stojí za dva.
(s)
A man who knows two languages is worth two men.
S každým novým jazykem, kterým mluvíte, žijete nový život. Pokud známe jenom jeden jazyk, žijete jen jednou.
(s)
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Znalost jazyků je branou k moudrosti.
(s)
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Velkým lékem na ignoranci ... je znalost jazyků.
(s)
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
0 Comments
Top