Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

CzechClass101.com
Sunday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Den vzniku samostatného československého státu se slaví v České republice každý rok 28. října.
 Připomíná výročí československé nezávislosti, která byla vyhlášena v tento den v roce 1918 na Václavském náměstí.
 Československo bylo až do roku 1918 součástí císařství Rakouska-Uherska.
 Česká republika se oddělila od Československa o mnoho desetiletí později.
Mnoho občanů České republiky považuje tento svátek za nejdůležitější, protože označuje významný zvrat v historii tohoto národa.
 Byl to tento den roku 1918, kdy se čeští lidé oddělili do svého vlastního státu po mnoha staletích, během kterých byli součástí císařství Rakouska-Uherska, kterému vládla habsburská dynastie.
Češi si vydobyli nezávislost na císařství během první světové války, kdy se spojili se slovenskými silami proti císařství.
 Vůdce odporu profesor Tomáš Garrigue Masaryk obdržel v polovině roku 1918 slib od amerického prezidenta Wilsona.
 Tento slib uváděl, že české a slovenské území získají nezávislost a síly Trojdohody je uznají jako nezávislé.
V tento okamžik se v Paříži vytvořila dočasná vláda složená z československých vůdců, zatímco politické strany na českém území se rozhodly vybudovat si svůj vlastní Národní výbor.
 První zákon výboru vstoupil v platnost 28. října téhož roku a oficiálně ustanovil nezávislý stát Československo.
 Až v roce 1993 po pádu komunismu se Češi a Slováci rozdělili.
 Česká republika a Slovensko se poté staly dvěma oddělenými zeměmi.