Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

CzechClass101.comVerified
Sunday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Den vzniku samostatného československého státu se slaví v České republice každý rok 28. října.
 Připomíná výročí československé nezávislosti, která byla vyhlášena v tento den v roce 1918 na Václavském náměstí.
 Československo bylo až do roku 1918 součástí císařství Rakouska-Uherska.
 Česká republika se oddělila od Československa o mnoho desetiletí později.
Mnoho občanů České republiky považuje tento svátek za nejdůležitější, protože označuje významný zvrat v historii tohoto národa.
 Byl to tento den roku 1918, kdy se čeští lidé oddělili do svého vlastního státu po mnoha staletích, během kterých byli součástí císařství Rakouska-Uherska, kterému vládla habsburská dynastie.
Češi si vydobyli nezávislost na císařství během první světové války, kdy se spojili se slovenskými silami proti císařství.
 Vůdce odporu profesor Tomáš Garrigue Masaryk obdržel v polovině roku 1918 slib od amerického prezidenta Wilsona.
 Tento slib uváděl, že české a slovenské území získají nezávislost a síly Trojdohody je uznají jako nezávislé.
V tento okamžik se v Paříži vytvořila dočasná vláda složená z československých vůdců, zatímco politické strany na českém území se rozhodly vybudovat si svůj vlastní Národní výbor.
 První zákon výboru vstoupil v platnost 28. října téhož roku a oficiálně ustanovil nezávislý stát Československo.
 Až v roce 1993 po pádu komunismu se Češi a Slováci rozdělili.
 Česká republika a Slovensko se poté staly dvěma oddělenými zeměmi.